Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Balans by Trea zijn:

1. Algemeen 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van alle diensten van Balans by Trea. Denk aan coachsessies, yogalessen, pilateslessen, trainingen, workshops, online programma's, nieuwsbrieven en (andere) diensten aangeboden via onze website.  
 2. Als je gebruik maakt van een van onze diensten, betekent dat je akkoord gaat met alle algemene voorwaarden en dat je gebonden bent aan deze algemene voorwaarden, de AVG en eventuele aanvullende bepalingen en voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op specifieke producten of diensten van ons bedrijf.
 3. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of nieuwe voorwaarden toe te voegen. In dat geval plaatsen we herziene algemene voorwaarden op deze website. Bij blijvend gebruik van deze website en onze diensten ga je akkoord met de gewijzigde algemene voorwaarden. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze voorwaarden te raadplegen.

2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij we onze diensten leveren. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als een derde partij (persoon of onderneming) wordt betrokken bij de uitvoering van onze diensten. Ook deze kan zich beroepen op deze algemene voorwaarden.
 3. Indien één of meerdere van deze algemene voorwaarden nietig verklaard wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. We gaan in overleg om een nieuwe bepaling vast te stellen in overeenstemming met het doel en de strekking van de nietig verklaarde bepaling.

3. Totstandkoming

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 (dertig) dagen na datum van de offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand na jouw schriftelijke bevestiging.
 2. Een overeenkomst komt tot stand wanneer je een proefles, strippenkaart of abonnement aanschaft om onze yogalessen te volgen. En wanneer je aangeeft een coachingsessie, cursus, workshop, (online) programma, of training bij ons te willen volgen. Deze aanmelding geschiedt schriftelijk, via e-mail of whats app. Middels deze aanmelding ga je als deelnemer akkoord met deze voorwaarden.
 3. Wij houden bij sommige diensten een minimaal en maximaal aantal deelnemers aan. Bij onder- en over-inschrijving wordt schriftelijk gecommuniceerd. Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de activiteit geannuleerd. Bij overschrijving zijn er verschillende mogelijkheden, wordt je op de wachtlijst geplaatst , of wordt in overleg een alternatieve groep gestart.

4. Uitvoering en wijziging van de overeenkomst

 1. Een bindende overeenkomst betekent voor ons, een inspanningsverplichting en zeker geen resultaatsverplichting. Wij voeren de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen we de overeenkomstig tijdig en in overleg aanpassen.
 3. Indien deze wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, lichten we je hierover van tevoren in. Daarbij ben je wel verplicht het nieuwe honorarium te voldoen, als de wijzigingen dat met zich meebrengen.
 4. Wij hebben het recht de overeengekomen werkzaamheden uit te stellen, als we hier door omstandigheden, buiten onze invloedsfeer, toe genoodzaakt zijn.
 5. Wij hebben het recht om zonder opgave van redenen de yogales/pilatesles of workshop te annuleren of een een andere docent in te zetten om deze te vervangen. Wij hebben het recht verschillende werkzaamheden te laten verrichten door derden (persoon of onderneming).
 6. Wij hebben de vrijheid om lestijden, workshoptijden, coachtijden , locatie en data te allen tijde te wijzigen. Je wordt via de website, e-mail of telefonisch van alle wijzigen zo spoedig mogelijk op de hoogte gehouden.

5. Betaling van de overeenkomst

 1. Wij zijn gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheidsstelling te vragen, voordat we de prestatie van onze overeenkomst leveren.
 2. Ons honnorarium bestaat uit vooraf bepaalde uurtarieven. Deze wordt per geleverde dienst, eventueel in overleg, berekend op basis van onze vaste les-, uur- of dagtarieven. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) alsmede exclusief reizen en andere gemaakte onkosten. Tenzij anders overeengekomen of vermeldt.
 3. Betaling verloopt via Ideal via de website, voor afname van diensten.

6. Wijziging en beëindiging

 1. De overeenkomst eindigt op het moment dat de prestatie is geleverd én beide partijen alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn nagekomen.
 2. Indien tussentijds blijkt dat het voor adequate uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 3. In het geval van een online programma, seizoenskaart en strippenkaart, cursus, workshop en/of training geldt dat beëindiging op ieder gewenst moment mogelijk is. Er vindt echter geen restitutie plaats van de betaling.
 4. Een tien lessen strippenkaart is een jaar geldig. Daarna komt deze te vervallen.

7. Annulering en afzegging

 • Wij hebben het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, coachingtraject te annuleren of je deelname te weigeren.
 •  Bij annulering van onze activiteiten bij onvoldoende aanmeldingen vindt volledige restitutie plaats van het cursusgeld.
 • Mocht je om bepaalde redenen genoodzaakt zijn zelf te annuleren, dan kan dat alleen schriftelijk met opgaaf van redenen. Wij beoordelen of de aangegeven reden zwaarwegend genoeg is om over te gaan tot restitutie . Een annulering is alleen geldig wanneer wij een schriftelijke bevestiging hiervoor hebben gestuurd.
 • Verder gelden de volgende voorwaarden: Bij een individuele coachingsessie is de opzegtermijn uiterlijk 24 uur voor de sessie. Indien je later afgezegd wordt 50% van het te factureren bedrag in rekening gebracht. Het afmelden voor een workshop, yogareeks of programma is kosteloos tot 4 weken voor aanvang. Bij afzegging tot 2 weken voor  de workshop is 50% van het workshopbedrag verschuldigd. Tot twee weken voor de workshop is restitutie niet meer mogelijk. Wel kun je in overleg en na onze bevestiging, een andere deelnemer in jouw plaats laten gaan.
 • Meld je voor de yogales af per email, whatsapp of telefonisch, wanneer je niet kunt deelnemen. Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald binnen dezelfde cursus.
 • Zonder afmelding vervalt je les en bestaat er geen recht op inhalen. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen van de deelnemer. Bij langdurige ziekte kun je contact opnemen met ons voor een eventuele regeling.

8. Geheimhouding en gebruik van materialen.

 1. Wij gaan vertrouwelijk om met informatie van cursisten, cliënten en opdrachtnemers.
 2. Bij onze activiteiten wordt oefenmateriaal uitgereikt. Het betreft hier teksten, foto's, beeld- en geluidsmateriaal en/of logo's. Je mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe we deze verstrekt hebben. Ze mag niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gebruikt of aan derden worden verstrekt.
 3. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op onze geleverde diensten, blijven wij eigenaar van deze rechten.
 4. Wij hebben het recht om bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover we hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden overbrengen.

9. Aansprakelijkheid

 1. Wij voeren de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit op basis van een inspanningsverbintenis en niet op basis van een resultaatsverbintenis.
 2. Je volgt de yoga lessen, coachsessies, workshops of programma's of andere gerelateerde activiteiten volledig op eigen risico. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel.
 3. Je bent zelf verantwoordelijk voor je lichamelijke en psychische gezondheid voor, tijdens en na de les of activiteit. Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies. Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales. Meld eventuele klachten aan ons vóór aanvang van de activiteit. Tijdens de activiteit ben je zelf verantwoordelijk om de oefeningen zorgvuldig uit te voeren.
 4. In het geval van een online programma en/of het gebruik van beeld of audio materiaal geldt dat het volledige risico is voor degene die de film bekijkt of audio opname beluisterd. Doe dit ook niet wanneer je andere activiteiten uitvoert, een voertuig bestuurt en/of apparatuur en/of machines bedient.
 5. Je bent zelf verantwoordelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of verlies van je eigendommen, voor, tijdens en na de door ons georganiseerde activiteiten.

10. Klachten en geschillen

 1. Klachten over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden kun je binnen 7 dagen na ontdekking en/of 14 dagen na afronding van de overeenkomst schriftelijk melden. Indien een klacht gegrond is, zullen we de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
 2. Op iedere overeenkomst is ons Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 2 september 2020,

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Balans by Trea. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Trea Pluijms van Balans by Trea.